Southeast Kansas Mental Health Center - Yates Center, Kansas

map204 South Main Street, Yates Center, KS 66783

phone620-625-2746